Home » เปรียบเทียบ KYT กับเทคนิคด้านความปลอดภัยอื่น ๆ
เปรียบเทียบ-KYT-กับเทคนิคด้านความปลอดภัย

เปรียบเทียบ KYT กับเทคนิคด้านความปลอดภัยอื่น ๆ

41 views

KYT ซึ่งแปลว่า “การฝึกอบรมการทำนายอันตราย” หรือในภาษาญี่ปุ่น Kiken Yochi Training เป็นการระบุปัญหาเชิงรุกและการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่อุบัติเหตุจะร้ายแรง KYT มีรากฐานมาจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น โดยส่งเสริมให้พนักงานเห็นภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณและประสบการณ์ของพวกเขา วิธีการนี้ส่งเสริมวัฒนธรรมของการเฝ้าระวังและความตื่นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเฝ้าระวังอันตรายได้ตลอดเวลาและลดโอกาสการสูญเสียทั้งต่อพนักงานและต่อองค์กร

คุณสมบัติที่สำคัญของ KYT

  • การจำลองภาพด้วยข้อมูล: พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมให้เห็นภาพสถานการณ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ ที่อาจเกิดอันตรายได้
  • สัญชาตญาณและประสบการณ์: อาศัยประสบการณ์ส่วนบุคคลและประสบการณ์ส่วนรวมในการทำนายภัยคุกคาม อันตราย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
  • คำติชม: ในทุก ๆ การประชุม สมาชิกภายในทีมจะอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ เสริมประสิทธิภาพในการคาดการณ์ของสมาชิก โดยคำติชมเหล่านี้ถือว่าสำคัญมากในกระบวนการ KYT

 

คุณสมบัติที่สำคัญของ-KYT

 

ระเบียบการด้านความปลอดภัยที่โดดเด่นอื่นๆ

ก่อนที่จะเปรียบเทียบ KYT กับมาตรการอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจมาตรการเหล่านั้นก่อน ต่อไปนี้เป็นสรุปโดยย่อของมาตรการความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  • มาตรฐาน OSHA: มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (OSHA : Occupational Safety and Health Administration) มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมแนวปฏิบัติที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงาน0rปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ กฎระเบียบเหล่านี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ความปลอดภัยของเครื่องจักรไปจนถึงสิทธิของพนักงาน
  • ISO 45001: มาตรฐานสากล ISO 45001 มุ่งเน้นไปที่ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) โดยเน้นการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน
  • ความปลอดภัยตามพฤติกรรม (BBS : Behavior Based Safety): BBS มีรากฐานมาจากจิตวิทยา โดยเกี่ยวข้องกับการสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงาน ตามด้วยคำติชม จุดมุ่งหมายคือการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัยและขจัดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง

ความแตกต่างระหว่าง KYT กับมาตรฐาน OSHA

ขอบเขตการทำงาน: แม้ว่า OSHA จะจัดเตรียมกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมสถานการณ์ในสถานที่ทำงานที่กว้างขวาง แต่ KYT จะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า โดยเน้นการทำนายอันตราย 

ตัวอย่างเช่น OSHA อาจจะกำหนดมาตรการการใช้งานเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัย ในขณะที่ KYT สนับสนุนให้พนักงานเห็นภาพอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น

ความยืดหยุ่น: มาตรฐาน OSHA เป็นข้อบังคับที่มีความเข้มงวดและอาจจะถูกลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม แต่ KYT คือแนวทางการฝึกอบรม ทำให้มีความยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้มากขึ้น

บริบททางวัฒนธรรม: มาตรฐาน OSHA มีต้นกำเนิดจากตะวันตก ในขณะที่ KYT มาจากการปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น บริบททางวัฒนธรรมนี้มีอิทธิพลต่อการบูรณาการเข้ากับสถานที่ทำงานต่างๆ ที่แตกต่างกัน

 

เปรียบเทียบเทคนิคความปลอดภัย

 

ความแตกต่างระหว่าง KYT กับ ISO 45001

ขอบเขตการทำงาน: ISO 45001 เน้นการสร้างกรอบการทำงานเชิงโครงสร้างสำหรับองค์กรต่างๆ เพื่อฝังความปลอดภัยไว้ในโครงสร้างการปฏิบัติงาน ในทางกลับกัน KYT เป็นเทคนิคที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างโดยตรง โดยเน้นทักษะการรับรู้ของพนักงาน

ความเป็นสากล: ISO 45001 มุ่งเป้าไปที่มาตรฐานในระดับสากล ในขณะที่ KYT แม้จะสามารถปรับปรุงได้ตามวัฒนธรรม แต่ก็มีรากฐานมาจากแนวปฏิบัติทางอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น 

การนำไปปฏิบัติ: ISO 45001 กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรในเชิงลึก ซึ่งส่งผลกระทบต่อแง่มุมต่างๆ ของบริษัท แต่ KYT ให้ความสำคัญกับพนักงานแนวหน้าและผู้มีหน้าที่บริหารโดยตรงมากกว่า

ความแตกต่างระหว่าง KYT กับความปลอดภัยตามพฤติกรรม (BBS)

แนวทางด้านความปลอดภัย: แม้ว่าทั้งสองจะมุ่งเน้นไปที่พนักงานมากกว่าโครงสร้างอื่น ๆ แต่ BBS ก็มุ่งเน้นไปที่การสังเกตพฤติกรรมจริงและการแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้น แต่ KYT เน้นการแสดงภาพจำลองและการทำนาย ทำให้เป็นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ

Feedback Loop: BBS อาศัยความคิดเห็นของผู้ฝึกอบรมอย่างมากหลังจากสังเกตพฤติกรรมจริง แต่ KYT ข้อเสนอแนะจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถใช้ความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งได้

การพึ่งพาประสบการณ์: KYT ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และสัญชาตญาณเป็นพิเศษ แต่ BBS เป็นแบบเชิงประจักษ์มากกว่า โดยอาศัยข้อมูลและแพทเทิร์นของมนุษย์ตามหลักจิตวิทยา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านการทำงานในอุตสาหกรรม สามารถหาข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

@2023 – Thaimanufac. All Right Reserved. Designed and Developed by thaimanufac